İslam Hukukunda Zaman Açısından Sünnete Aykırı Boşama (Bid‘î Talâk)

Yasin Gökgöz

Özet


Fıkıhta boşama, sünnete uygun olup olmama açısından sünnî ve bid‘î olmak üzere iki kısma ayrılır. Bid‘î talâk ise sayı ve vakit açısından iki ayrı başlık altında incelenir. Bid‘î talâkın her iki çeşidinin de geçerli sayılıp sayılamayacağıyla ilgili klasik fıkıh edebiyatında ve çağdaş literatürde hararetli tartışmalar cereyan etmiştir. Bu çalışmada vakit bakımından bid‘î boşamanın geçerli olup olmadığıyla ilgili mukayeseli bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Konu bir giriş ve dört ana başlıkta incelenmektedir. Birinci başlık altında konuyla ilgili ittifak ve ihtilaf edilen noktalar belirlenmiş, ihtilaf edilen noktalar üç alt başlıkta toplanıp söz konusu görüşlerin sahipleri açıklanmıştır. Bundan sonraki üç ana başlıkta ise sırasıyla bu grupların delillerinin bir kısmına yer verilmiş ve yer yer bu delillere yönelik itirazlar ele alınmıştır.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.
İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 14280 Gölköy-BOLU

Tel: +90 374 253 4005   Faks: +90 374 253 4006  E-posta: dergiabant@ibu.edu.tr