Ahmed b. Hanbel ve Kitâbü’l-İlel ve Ma’rifetü’r-Ricâl’inin İlel İlmindeki Yeri

Abdullah Çelik

Özet


Hadis ilminin bir alt kolu olan İlelü’l-Hadis ilmi, hadis tenkitçilerinin en çok emek harcadıkları ve zorlandıkları bir ilim dalıdır. İlelü’l-hadis ilminde söz sahibi olabilmek için hadislerin varyantları ve ravilerin halleri hakkında ileri düzeyde tecrübeli olmak gerektiğinden bu alanda eser yazan hadisçilerin sayısı çok sınırlı kalmıştır. Ahmed b. Hanbel de bu alanda en çok hizmet eden hadisçilerin arasında sayılmaktadır. Ahmed b. Hanbel’in ilel hakkındaki görüş ve uygulamaları oğlu Abdullah tarafından el-İlel ve Ma’rifetü’r-Ricâl adlı kitabında toplanmıştır. Ahmed b. Hanbel’in bu eseri, kendisinden önce bu alanda fikir yürütmüş mütekaddimûn hadis tenkitçileriyle, daha sonra gelecek hadisçiler arasında köprü görevi yapmaktadır. Bu kitap zengin içeriğiyle kendisinden sonra yazılacan tüm ilel ve hadis usulü eserlerinin ilk kaynağı olma özelliğini taşımaktadır. Biz bu çalışmamızda Ahmed b. Hanbel’in ilel alanında yazmış olduğu el-İlel ve Ma’rifetü’r-Ricâl adlı eserini ve bu eserde takip ettiği metodu inceleyerek hadis ilmine yaptığı katkıları tespit edeceğiz.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.
İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 14280 Gölköy-BOLU

Tel: +90 374 253 4005   Faks: +90 374 253 4006  E-posta: dergiabant@ibu.edu.tr