İslâm Hukukunda Yed-i Adl

Said Nuri Akgündüz

Özet


Bu makale, fıkıh kitaplarında rehin akdine ilişkin olarak ele alınan yed-i adl konusunu incelemeyi, yed-i adlin tanımını, çerçevesini ve onunla ilgili hükümleri, İslam hukukunun temel kaynakları ışığında ortaya koymayı hedeflemektedir. Teminat gayesine yönelik olarak yapılan bir akit vasfı taşıyan rehinde, bu gayeyi gerçekleştirmeye yarayan yardımcı bir unsur olarak tezahür eden yed-i adlin, bu hassas vazifesini yaparken hangi yetkilere sahip olduğu ve sorumluluklarının neler olduğu incelenecektir. Asıl işlevinin rehin konusu malı saklamak olduğu görülen yed-i adlin hangi durumlarda görevinin sona ereceğine de temas edilecektir. İslâm hukukunda yed-i adlin daha çok bir gerçek kişi olarak ele alındığı görülmekte olup, bugün hukuk sistemince de tanınmış bir kurum olan yed-i emin ile olan ilişkisine kısaca değinilecektir.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.
İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 14280 Gölköy-BOLU

Tel: +90 374 253 4005   Faks: +90 374 253 4006  E-posta: dergiabant@ibu.edu.tr