Vefakârlık Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Hüseyin İbrahim Yeğin

Özet


Vefakârlık, yapılan iyilikleri unutmamaktır ve iyilikte bulunanlara karşı iyilikle karşılık vermektir. Bu çalışmanın amacı, Vefakârlık Ölçeği geliştirmek, geliştirilen bu ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini sağlamaktır. Bu amaçla, geliştirilen Vefakârlık Ölçeği’nin uygulamaları, 2013-2014 Öğretim yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerden tesadüfî olarak seçilen 332’si kız, 288’i erkek olmak üzere toplam 620 kişi üzerinde yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için döndürülmüş faktör analizi sonucuna göre, ölçeğin maddeleri yedi faktörde toplanmıştır. Ölçek, 36 maddeden oluşmuştur. Ölçeğin KMO uyum ölçüsü değeri: ,917’dir. Bu değer kritik olarak kabul edilen 0,70’in üzerindedir. Aynı veriler için hesaplanan Bartlett Küresellik Testi 9054,560 olup, 0,001 düzeyinde manidardır. Ölçeğin korelâsyonuna dayalı olarak yapılan madde analizi sonuçlarına göre, korelasyon değerleri r = .32 (m.19) ile r = .76 (m.38) arasında değiştiği tespit edilmiştir. Vefakarlık Ölçeği’nin güvenirliği için Cronbach Alpha güvenirlik kontrol yöntemleri kullanılmıştır. Cronbach Alpha güvenirlik iç tutarlılık katsayısı ölçeğin geneli için .92 olarak bulunmuştur. Ölçeğin geneline bakıldığında üniversite öğrencilerinin vefakârlık düzeyi puan ortalamalarının (4.52), iyi düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre, Vefakârlık Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir olduğu kanısına varılmıştır.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.
İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 14280 Gölköy-BOLU

Tel: +90 374 253 4005   Faks: +90 374 253 4006  E-posta: dergiabant@ibu.edu.tr