Kur'an Öğretiminde Metin Anlam İlişkisi (Özel Öğretim Yöntemleri Açısından Bir Yaklaşım)

Mehmet Yaşar

Özet


Bu araştırma Kur'an öğretiminde metinle anlamı buluşturmaya çalışan bir yöntem önerisi sunmaktadır. Ana amacı örgün eğitimde yer alan sure ve duaların ezberlenmesi yanında anlamının da öğretilmesine bir katkı niteliğindedir. Bu yöntemin temeli Arapçadan Türkçe ‘ye geçmiş kelimeler yardımı ile anlamı oluşturmak ve anlamın zihinde kalmasını sağlamaktır. Giriş bölümünde araştırmanın problemi, konusu amacı, önemi ve yöntemi ortaya konmuştur. I. bölümde Kur'an'ın nasıl bir kitap olduğu, amacı ve içeriği (konuları) ele alınmış, Kur'an açısından Kur'an'ın anlaşılması tartışılmıştır. Ayrıca tarihten günümüze Kur'an öğretimi, öğretim yerleri ve ders içerikleri konu edilmiştir. Tercüme ve tefsirler, problemleri ve günümüzde örgün eğitimde bu alanda yapılan faaliyetler ele alınmıştır. II. bölümde ise metin anlam ilişkisine dayalı yöntem ve uygulama örneklerine yer verilmiştir. Ayrıca yapılan araştırmanın bir özeti ve bu konuda getirilen öneriler ortaya konmuştur. Bu çalışma örgün eğitimdeki Kur’an’ı anlayarak okuma gayretlerine bir katkı sağlamayı hedeflemektedir Çünkü Kur'an anlaşılması için gönderilmiş bir kitaptır. Bir bakıma 'Kur’an’ı, Türk okuyucusu için, metni ile anlamı birleştirerek anlam öğretimine katkı sağlayacak bir yaklaşımla öğretebilir miyiz?' sorusuna cevap aramıştır.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.
İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 14280 Gölköy-BOLU

Tel: +90 374 253 4005   Faks: +90 374 253 4006  E-posta: dergiabant@ibu.edu.tr