Farklı Bir Hadis Kavramı: Lâhin (Letâifü'l-Hikem Örneği)

Macit Demirer

Özet


Gümüşhânevî, 19. Yüzyılın önemli Osmanlı âlimlerinden birisidir. Aynı zamanda o, bir tarikat şeyhidir. Hayatını ilme ve toplumun ihyasına adayan Gümüşhânevî, islamî ilimlerin çeşitli alanlarında eserler vermiştir. Hadisle ilgili ise beş kıymetli eseri vardır. Bu eserlerden birisi de harf sırası esas alınarak hazırlanmış Garâibü'l-ehâdîs'in şerhi olan Letâifü'l-hikem'dir. Bu eserde Gümüşhânevî, hadisleri kısa kısa şerh etmeyi tercih etmiştir. Hadislerin şerhinde en fazla Münâvî'nin Feyzu'l-kadîr isimli el-Câmiu's-sağîr şerhinden yararlanmıştır. Hadisleri değerlendirirken genelde yerleşik hadis terimlerini kullanan Gümüşhânevî, zaman zaman kendine has bir kavram olan lâhin kavramını da kullanmıştır. Fakat bu kavramın muhtevası ile ilgili tatmin edici bir açıklama yapmamıştır. İşte biz bu makalemizde bu kavramdan neyin anlaşılması gerektiği üzerinde durduk.

Tam Metin:

PDF

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.
İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 14280 Gölköy-BOLU

Tel: +90 374 253 4005   Faks: +90 374 253 4006  E-posta: dergiabant@ibu.edu.tr